W co wierzy Kościół Baptystów "Łaska"?
 
Wierzymy w jedynego, prawdziwego Boga, źródło wszelkiego życia, który odwiecznie panuje nad wszystkimi rzeczami jako Ojciec, Syn i Duch Święty i który
z miłością troszczy się o całe stworzenie
(1 Mojżeszowa 1:1; 1 Mojżeszowa 2:7; 5 Mojżeszowa 6:4; Psalm 47:2-8; Jeremiasza 10:10; Mateusza 28:18-19; 2 Koryntian 13:13-14; Hebrajczyków 1:3; Objawienie Jana 4:11).
Wierzymy, że Bóg objawił się wszystkim ludziom. Począwszy od  stworzenia, a skończywszy na Jezusie Chrystusie, Bóg objawił samego siebie w Starym
i Nowym Testamencie, które są natchnionym i w pełni nieomylnym Bożym Słowem – najwyższym autorytetem odnośnie wiary i życia
(Psalm 19:1-11; Jana 17:17; List do Rzymian 1:18-20; 2 Tymoteusza 3:14-17; 2 Piotra 3:15-16; Hebrajczyków 1:1-2).
Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Boga który stał się człowiekiem, w Jego narodziny z dziewicy, Jego bezgrzeszne życie w ludzkim ciele, w dokonane przez Niego cuda, w Jego zastępczą i zbawczą śmierć, w Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wstawiennictwo i powtórne przyjście w mocy i chwale
(Izajasza 53:4-6; Łukasza 1:26-35; Jana 1:1 i 14; 11:38-44; Dzieje Apostolskie 1:9-10; 1 Koryntian 15:3-8; Kolosan 1:15; 2:9; 2 Tesaloniczan 1:5-10; Hebrajczyków 1:1-3; 4:15; 7:25-27).
Wierzymy, że Bóg stworzył niebiosa i ziemię oraz wszystko to, co ją napełnia. Ludzie zostali stworzeni na obraz Boga. Grzech oddzielił ludzi od Stworzyciela, ale Bóg oferuje nam odkupienie i pojednanie w Jezusie Chrystusie
(Rodzaju 1-2; Psalm 8:3-9; Izajasz 59:1-2; Rzymian 3:23; Efezjan 1:7; Kolosan 1:21-22; Objawienie Jana 5:9-10).
Wierzymy, że Bóg zbawia wszystkich ludzi, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Jezus wyzwolił ludzi spod panowania grzechu i śmierci oraz wykupił ich do życia wiecznego. Dokonał tego poprzez swoje pełne posłuszeństwa życie, swoją zastępczą śmierć - ofiarę za grzeszników i swoje zwycięskie zmartwychwstanie. Wierzymy, że Duch Święty mieszka w nawróconych ludziach Bożych, którzy dzięki Jego mocy zostają zrodzeni na nowo i zostają uzdolnieni do życia w świętości
(Jana 3:16; Dzieje Apostolskie 16:30-31; Rzymian 6:1-11; 8:9-10; Efezjan 2:8-10; 1 Jana 2:29; 3:9; 4:7; 5:1).
Wierzymy, że Kościół jest powołaną przez Boga w Jezusie Chrystusie wspólnotą przymierza, którą cechują właściwie sprawowane ustanowienia: Chrzest na wyznanie wiary i Wieczerza Pańska. Lokalny Kościół zbiera się regularnie, aby wielbić Boga, budować wspólnotę oraz przemieniać społeczeństwo dzięki mocy Ducha Świętego, głoszeniu Ewangelii i życiu zgodnie z nią
(Mateusza 5:16; 16:18; 28:19; Łukasza 9:23-26; Dzieje Apostolskie 1:8; 2:38,42; 1 Koryntian 1:26-31; 11:23-26; Hebrajczyków 10:19-25; 1 Piotra 2:9).
Wierzymy, że nasz Pan, Jezus Chrystus powróci jako zwycięzca w czasie ostatecznym, zniszczy wszelkie moce zła i wzbudzi ludzi z martwych. Wszystkich tych, którzy Go odrzucili pośle na wieczne zatracenie, a wszystkich wierzących zjednoczy z Bogiem na zawsze, dla chwały  Jego imienia
(Mateusza 24:29-31; 25:31-46; Jana 5:25-29; 2 Tesaloniczan 1:5-10; Objawienie Jana 5:9-10; 19:11; 21:8).
Więcej informacji o tym, w co wierzymy jako Kościół Baptystów Łaska, znajdziesz w Londyńskim Wyznaniu Wiary z 1689 roku.