Yellow Brick road 

 

Dlaczego Kościół Baptystów "Łaska" tak bardzo przywiązuje wagę do modlitwy?

Bóg ustanowił modlitwę jako narzędzie, dzięki któremu otrzymujemy Jego ponadnaturalną pomoc. Bez tej pomocy nie jesteśmy w stanie żyć "życiem godnym Ewangelii". Wszystkim tym, co odróżnia chrześcijan od otaczającego ich świata, jest działanie Bożej łaski. Dzięki modlitwie Boża łaska, płynie do nas zgodnie z Bożą wolą. To dlatego modlitwa musi być centrum naszego życia, życia naszych rodzin i kościoła. Modlitwa jest otwartym przyznaniem się do tego, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. Jest ona wyrażeniem naszej wiary w Bożą moc i pragnienia doświadczania Jego obecności w naszym życiu bardziej i bardziej, każdego dnia.

Jezus Chrystus wielokrotnie oddalał się od otaczającego go tłumu, aby móc spokojnie się modlić.

"A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić"(Marka 6:46).

"I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga" (Łukasz 6:12).

Uczniowie prosili Go: "Panie naucz nas modlić się". Jezus opowiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać (Łukasza 11:1 i 18:1).

Nasz Pan nauczył ich jak się modlić, a Jego uczniowie przekazali ten model pierwszemu kościołowi:

"Po wniebowstąpieniu Jezusa, jego uczniowie wrócili do Jerozolimy, gdzie czekali na wylanie Ducha Świętego. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba.  Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dzieje Apostolskie 1:13-14).

O pierwszym kościele w Jerozolimie czytamy: "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie" (Dzieje Apostolskie 2:42).

W Dziejach Apostolskich 6:4 Apostołowie powiedzieli: "My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa".

Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi do nas: "Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia."

Poprawne ujęcie modlitwy można porównać do oddychania i krwiobiegu w naszym ciele. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi, że Jezus zachowuje nas w jedności z Bogiem, ale jeśli okazujemy Mu posłuszeństwo, to tak jest naprawdę. Modlitwa nie jest ćwiczeniem, jest ona życiem człowieka świętego. Uważaj na wszystko, co powstrzymuje Cię od modlenia się. "Nieustannie się módlcie" - zachowajmy dziecięcy zwyczaj serdecznej modlitwy do Boga w każdym czasie. 

"Tak jak nie możesz się spodziewać, że roślina wzrośnie bez wody i powietrza, tak samo nie możesz spodziewać się, że twoje serce wzrośnie bez modlitwy i wiary. Modlitwa jest sztuką, której może nas nauczyć jedynie Duch Święty. On jest dawcą wszelkiej modlitwy." Charles Spurgeon.

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna dla naszego życia jest modlitwa, Kościół Baptystów "Łaska" prosi tak jak uczniowie Jezusa:

PANIE NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ!