six questions to ask when studying the bible in a group kozib3m2

Dlaczego Kościół Baptystów "Łaska" tak wiele wagi przykłada do wspólnych spotkań?

W Nowym Testamencie widzimy, że pierwszy kościół trwał w ”nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” Dzieje Apostolskie 2:42. Wszystko to było skupione i służyło uwielbieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy, że ten model jest nadal aktualny dla każdej chrześcijańskiej wspólnoty.

Pragniemy docierać do ludzi z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie i czynić ich Jego uczniami. Kierujemy się modelem, który został nam ukazany w Biblii. Jezus wybrał dwunastu uczniów, nauczał ich przez swoje słowa i czyny, a następnie powiedział:

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem". (Mateusza 28:19-20)

. Widzimy, że Apostołowie  mieli zrobić to samo, co On – wybrać uczniów i na nich się skoncentrować, a ci na następnych, aż po krańce ziemi. Apostoł Paweł skierował takie słowa do swojego ucznia - Tymoteusza: 

"Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych."

(2 List do Tymoteusza 2)


Chrystus nauczał Apostołów, Paweł przekazał "wszystko co objawił mu Chrystus" Tymoteuszowi, Tytusowi i innym. A oni czynili kolejnych ludzi uczniami Chrystusa. Chcąc budować ludzi na uczniów Chrystusa, trzeba pragnąć samemu stać się Jego uczniem. Bez wspólnoty wierzących ludzi, którzy się wzajemnie miłują i budują jedni drugich, model uczniostwa nie może być realizowany. Ufamy, że Bóg będzie nas używał jako swoich narzędzi w tym dziele i będzie pomnażał liczbę tych, którzy zostaną zbawieni.

  Nasza wspólnota jest daleka od doskonałości, ale zaczynamy doświadczać niektórych błogosławieństw obiecanych przez Boga w jego Słowie. Dzięki przemieniającej mocy Ducha Świętego wzrastamy w poznaniu Boga, we wzajemnej miłości i jedności. Spotykamy się w każdą niedzielę na nabożeństwach i na mniej oficjalnych spotkaniach w ciągu tygodnia. Czasem po niedzielnym nabożeństwie jemy wspólny obiad. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce Kontakt.

Przyjdź, poznaj naszą młodą wspólnotę Kościoła Baptystów "Łaska" i doświadcz tego jak wielki i dobry jest Bóg!

Zapraszamy!