O nas

Wspólnota

W Nowym Testamencie widzimy, że pierwszy kościół trwał w "nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie" Dzieje Apostolskie 2:42.
 

Biblia

Czytając Boże Słowo poznajemy Boga, jego wolę dla naszego życia i samych siebie. "Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!" Ps. 119:18
Więcej

Modlitwa

Pragniemy być kościołem, który się modli. Wierzymy, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw i że wiele może wytrwała modlitwa sprawiedliwego
List św. Jakuba 5: 16

WięcejDobra Nowina to Ewangelia o Jezusie Chrystusie. On jest Synem Bożym, którego Bóg Ojciec posłał na ten świat, aby stał się człowiekiem. Jezus narodził się
z dziewicy Marii. Jego życie było doskonałym, bezgrzesznym życiem. Żyjąc jako człowiek pośród Izraela podlegał Prawu Bożemu. Przyszedł, aby wypełnić to Prawo w sposób doskonały. On, jako jedyny wypełnił to Prawo, które Ty i ja łamiemy każdego dnia. Ten doskonały, bezgrzeszny Syn Boży, który w całości wypełnił wszystkie wymagania Bożego Prawa, umarł na krzyżu Golgoty za twoje i moje grzechy.  Wziął na siebie karę, którą powinniśmy otrzymać my. „On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (Izajasza 53:5-6). Tam, na tym krzyżu, doszło do cudownej zamiany – „Bóg tego, który nie znał grzechu za nas grzechem uczynił, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Koryntian 5:21). Jezus wziął na siebie wszystkie nasze  (Twoje i moje) grzechy, a my zostaliśmy przyobleczeni w Jego sprawiedliwość. On przelał swoją świętą krew, aby pojednać nas – grzesznych ludzi, ze świętym i sprawiedliwym Bogiem. Nie ma dla nas innej drogi do życia w relacji z Bogiem i do zbawienia. „I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12). Przez swoją śmierć Jezus Chrystus zapłacił karę za nasz grzech i zaspokoił ciążący na nas gniew Boży. Bóg ustanowił Go ofiarą przebłagalna przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania Bożej sprawiedliwości. To dlatego nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie.  Chrystus przez swoją śmierć wyzwolił nas z niewoli grzechu i wykupił nas spod tyranii szatana, w której trzymał nas nasz grzech. Dzięki tej śmierci Jezus Chrystus dał zbawienie wszystkim tym, którzy wzywają Jego imienia. Zbawienie zostało dane z łaski, za darmo, dla wszystkich tych, którzy wezwą Jego imienia. Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, powiedział „Wykonało się” – ogłasza w ten sposób, że wykonał zbawienną misję, którą przyszedł wypełnić w tym świecie. Umarł, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał dzięki mocy, którą posiadał jako Syn Boży. Wyszedł z grobu jako zmartwychwstały, zwycięski Zbawiciel. Wstąpił na niebiosa, gdzie siedzi po prawicy Boga Ojca i wstawia się za nami: „Mamy takiego Arcykapłana, który zajął miejsce w niebie po prawej stronie Majestatu” (Hebrajczyków 8:1b). On ma moc zbawić wszystkich, którzy uwierzą w swoim sercu i wyznają ustami, że Jezus jest Panem i że Bóg wzbudził Go z martwych: "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia" (Rzymian 10:9-10). Uwierzyć w Jezusa Chrystusa to odwrócić nasz wzrok od nas samych, od polegania na religii. To odwrócenie wzroku od twojego kościoła, twojej denominacji, od twojego chrztu i twojej przynależności do kościoła. Oznacza zaprzestanie polegania na nas samych, wszelkich naszych dobrych uczynkach i skierowanie naszego wzroku oraz poleganie wyłącznie na Jezusie Chrystusie. On powiedział „tego który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę” (Jana 6:37b). On uwielbia zbawiać grzeszników. On jest przyjacielem grzeszników – przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło: „Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych” (Łukasza 5:32).
Czy powiesz Mu w tej chwili jak wielkim jesteś grzesznikiem? Czy powiesz, jak bardzo jesteś chory z powodu swoich grzechów? Czy wyznasz to, że nie jesteś w stanie sam siebie uratować? Czy wezwiesz Jego imienia? „Panie Jezu zbaw mnie, jestem żałosnym grzesznikiem. Twoja łaska została dana grzesznikom takim jak ja”. Jeśli wezwiesz Jego imienia w ten sposób, w tej właśnie chwili, to obiecuję Ci w oparciu o autorytet Słowa Bożego, że On cię zbawi. Zbawi cię dziś, zmyje wszystkie twoje grzechy. Staniesz się czysty od czubka głowy do stóp. Prorok Izajasz kieruje do nas wspaniałą Bożą obietnicę:
"Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna" (Izajasza 1:18).
Jeśli wezwiesz imienia Jezusa Chrystusa, On przyoblecze Cię w swoją sprawiedliwość, otrzymasz ją z łaski przez wiarę. Nikt nie jest w stanie na nią zasłużyć. Żadne dobre uczynki nie sprawią, że ją otrzymasz. Możesz zostać przyobleczony w lśniąco białą szatę sprawiedliwości jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. "Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek" (Galacjan 2:16).  Jeśli uwierzysz w Chrystusa, Bóg patrząc na Ciebie będzie widział jedynie sprawiedliwość swojego Syna, która zakryje całą twoją grzeszność, to kim jesteś i twoją chorą duszę. Zostaniesz przyjęty przez Boga jako Jego dziecko. Gdy pewnego dnia umrzesz, On zabierze Cię ze sobą i postawi Cię przed Bożym tronem jako człowieka niewinnego, obmytego i usprawiedliwionego Jego krwią. 
Jezus powiedział o sobie: "Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca jak tylko przeze mnie". Apostoł Piotr powiedział: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni". Apostoła Paweł z kolei mówi: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie” (1 Tymoteusza 2:5-6). Jeśli odwrócisz się od tej darmowej oferty Ewangelii to nie ma nadziei dla twojej duszy, podepczesz swoimi stopami drogocenną krew Jezusa Chrystusa. Jeśli tak zrobisz, to mówię Ci, że piekło nie będzie dla Ciebie nigdy wystarczająco gorące. Jeśli odrzucasz Ewangelię, twoja krew jest na twoich rękach i będziesz cierpiał w piekle na wieki pod gniewem Bożym. Będziesz pośród tych, którzy są przeklęci i nigdy nie znajdziesz ulgi dla swojej duszy. Ale dziś, bramy raju są szeroko otwarte dla Ciebie i możesz w nie wejść w Jezusie Chrystusie, który powiedział: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie" (Mateusza 11:28-30). Jak wielkim cierpieniem jest dla ciebie dalsze życie w grzechu. Jak wspaniale będzie, gdy wejdziesz w jarzmo z Panem Jezusem Chrystusem, by otrzymać Jego zbawienie. To jest decydujący moment w twoim życiu. Przedstawiamy Ci Ewangelię w najprostszy możliwy sposób. Możesz nigdy nie mieć takiej szansy po raz kolejny. Dlatego błagam Cię i przynaglam Cię – jeśli nie jesteś zbawiony, oddaj teraz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a On Cię przyjmie. On Cię zbawi. On Cię oczyści. I pewnego dnia zabierze Cię do nieba, gdzie spędzisz z Nim całą wieczność. Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie to najwspanialsza oferta jaką kiedykolwiek złożono człowiekowi żyjącemu na tym świecie. Więc zachęcam Cię w tej chwili, jeśli nigdy nie uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, wznieś do Niego z głębi serca prostą modlitwę: „Panie Jezu jestem wielkim grzesznikiem, a Ty jesteś wielkim Zbawicielem i teraz zawierzam całego siebie, całe moje życie jedynie Tobie, jako mojemu Panu i Zbawicielowi. Amen!”.
 
Plant shoot 62660495
 
Co dalej?
 
 Mamy nadzieję, że Bóg pociąga Cię do siebie i w twoim sercu kiełkuje ziarno wiary. Niech Pan Bóg Ci błogosławi i niech przyłączy Cię do wspólnoty ludzi wierzących, gdzie przyjmiesz chrzest na wyznanie wiary i będziesz mógł/mogła wzrastać duchowo. Zgodnie ze słowami Apostoła Piotra:
"Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. … Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dzieje Apostolskie 2:38-42).
 
Dlaczego to ważne?
 
Uczniowie Jezusa otrzymali od Niego wielki nakaz misyjny: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem" (Mateusza 28:19-20).
Jako Kościół pragniemy czynić ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, pomagać im wzrastać w poznaniu Boga i Jego Słowa. Nie jesteśmy doskonali, ale jako uczniowie podążamy za Tym, który jest doskonały i doświadczamy Jego przemieniającej mocy. Zapraszamy Cię do najwspanialszej podróży w życiu, podróży śladami Jezusa Chrystusa. Nasz Pan powiedział, że jeśli będziemy wypełniać Jego nakaz misyjny On, któremu dana jest wszelka władza na ziemi i niebie będzie z nami na zawsze. "A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata". Nie podróżujemy sami. Idziemy wspierani mocą Ducha Świętego, zachęcając, umacniając i napominając jedni drugich dla chwały Boga i ku wzajemnemu zbudowaniu.